คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถานประกอบการไหนบ้างที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติของ คปอ มีอะไรบ้าง

สถานประกอบการไหนบ้างที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติของคณะความปลอดภัยมีอะไรบ้าง ปัจจุบันความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่นายจ้างทุกๆคนจะต้องให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามคือความปลอดภัยในการทำงานปัจจุบันมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เกิดจากการทำงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีได้หลากหลายเช่นเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์และวัสดุเครื่องหมายเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานมีการนำ อุปกรณ์มาดัดแปลงจนทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสิ่งเหล่านี้ควรจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความปลอดภัยในทุกกระบวนการทำงานจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวผู้ปฏิบัติงานเองดังนั้นองค์กรควรจะต้องทำการสร้างจิตรสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร การตรวจสอบพื้นที่การทำงานให้เกิดความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงานปัจจุบันได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานมีบทบาทมากขึ้นในการเดินสำรวจเพื่อตรวจสอบสิ่งดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการเดินตรวจความปลอดภัยการพื้นที่การทำงานในไลน์ ผลิตหรือเป็นการส่งตรวจในบางพื้นที่ ที่สำคัญว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติหรือไม่มีการนำสิ่งที่ผิดระเบียบเข้ามาในภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ เป็นผู้ที่รวบรวมปัญหาต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงานหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานเพื่อนำเสนอแก่นายจ้างโดยคณะกรรมการความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดโดยหลักสูตรดังกล่าวจะต้องทำการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการ พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง… Read more

วิธีทำให้เสียงดนตรีในงานแสดงสดมีพลังด้วยปลั๊กอินที่ sound engineer เลือกใช้

เราเคยสงสัยไหมว่าเสียงดนตรีแสดงสดในร้านอาหารกับเสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินนั้นมันช่างฟังแตกต่างกันเหลือเกินทั้งๆที่บางครั้งใช้เครื่องเสียงในร้านเดียวกันลำโพงเดียวกันแต่เวลาศิลปินดังๆที่มาแสดงสดเสียงดนตรีหรือ sound ของวงเขาถึงได้ฟังออกมามีพลังสุดๆ วันนี้เรามีปลั๊กอินที่เหล่าบรรดา sound engineer นิยมใช้กันมาฝาก ปลั๊กอิน(Plugin) คือ โปรแกรมเสริมที่นำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมหลัก เพื่อเพิ่มลูกเล่นและการใช้งานต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากพูดให้เห็นภาพขึ้นไปอีก ก็เปรียบเสมือนว่าเราซื้อรถมา 1 คัน ที่มีอุปกรณ์พื้นฐานต่าง ๆ มาให้ เราสามารถแต่งรถให้มีความสวยงามหรือเพิ่มความแรงของรถเข้าไปให้มีสมรรถนะมากขึ้นหรือสวยงามขึ้น ปลั๊กอิน(Plugin) ที่ใช้สำหรับงานระบบเสียงก็เช่นเดียวกัน คือลูกเล่นต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่ในโปรแกรม หรือไม่มีมาให้ในดิจิตอลมิกเซอร์ เราก็หาซื้อมาเพิ่มเติม ยกตัวอย่างโปรแกรมทำเพลง หรือ Digital Audio Workstation ที่เราเรียกสั้นๆว่า DAW ที่ใช้กันใน Studio… Read more

ขั้นตอนการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm test

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ระบบไฟอลามของเรานั้นจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไรบ้างตามที่มาตรฐานกำหนดดังนี้ 1 อุปกรณ์ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ก) การทำงาน การทำงานทุกอย่างของระบบ รวมทั้งของสัญญาณแจ้งเหตุและสัญญาณขัดข้อง ต้องทดสอบตามคำแนะนำของผู้ผลิต (ข) บริภัณฑ์เชื่อมต่อสัญญาณ ทดสอบการทำงานของวงจรเชื่อมต่อสัญญาณกับระบบอื่น ๆว่าทำงานได้ดีถูกต้อง (ค) หลอดไฟ หรือหลอด LED หลอดไฟ หรือหลอด LED ต้องทดสอบว่าใช้งานได้ (ง) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุเช่น กระดิ่ง ทำงานทุกตัวอย่างต่อเนื่องได้ โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ/หรือ UPS กรณีที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้รับกำลังไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ UPS ต้องทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ… Read more

การทดสอบน้ำหนัก (Test Load) เครน ปั้นจั่น คืออะไร

หากพูดถึงเรื่องการใช้งานเครนให้ปลอดภัยแล้วกฎหมายประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ประกาศเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ว่าด้วยการทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่นที่ใช้งานแล้ว ให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่ต้องไม่เกินพิกัดน้ำหนักยกอย่างปลอดภัย (SWL) ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากแต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง ปั้นจั่นใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การทำงานของปั้นจั่นจะผ่านทางสลิง ซึ่งทำด้วยเหล็กเส้นบางๆ ถักสานเป็นโครง ตัวปั้นจั่นจะมีโครงสร้างเป็นเหล็กถัก เพื่อให้สามารถรับน้ำหนัก หรือภาระได้ตามออกแบบ และสำคัญ คือ มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของปั้นจั่นได้เป็น 2 แบบ คือ1. ปั้นจั่นชนิดที่อยู่กับที่ หมายถึง ปั้นจั่นที่อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องต้นกำลังติดตั้งอยู่บนขาตั้ง… Read more