สถานประกอบการไหนบ้างที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติของ คปอ มีอะไรบ้าง

คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถานประกอบการไหนบ้างที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติของคณะความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

ปัจจุบันความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่นายจ้างทุกๆคนจะต้องให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามคือความปลอดภัยในการทำงานปัจจุบันมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เกิดจากการทำงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีได้หลากหลายเช่นเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์และวัสดุเครื่องหมายเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานมีการนำ

อุปกรณ์มาดัดแปลงจนทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสิ่งเหล่านี้ควรจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความปลอดภัยในทุกกระบวนการทำงานจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวผู้ปฏิบัติงานเองดังนั้นองค์กรควรจะต้องทำการสร้างจิตรสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร

การตรวจสอบพื้นที่การทำงานให้เกิดความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงานปัจจุบันได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานมีบทบาทมากขึ้นในการเดินสำรวจเพื่อตรวจสอบสิ่งดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการเดินตรวจความปลอดภัยการพื้นที่การทำงานในไลน์ ผลิตหรือเป็นการส่งตรวจในบางพื้นที่ ที่สำคัญว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติหรือไม่มีการนำสิ่งที่ผิดระเบียบเข้ามาในภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ เป็นผู้ที่รวบรวมปัญหาต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงานหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานเพื่อนำเสนอแก่นายจ้างโดยคณะกรรมการความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดโดยหลักสูตรดังกล่าวจะต้องทำการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง

คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการ
 4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
 5. สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
 7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
 10. ประเมิณผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

การฝึกอบรมนี้จะต้องอบรมผ่านใต้สังกัดของบริษัทที่ตนเองอยู่เท่านั้นและต้องมีหนังสือแต่งตั้งว่าเป็นผู้บริหารในบริษัทนั้นจริงจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายการ อบรม คปอ ไม่สามารถอบรมโดยไม่มีสังกัดได้

หลังจากที่ฝึกอบรมเสร็จแล้วคณะกรรมการความปลอดภัยจะได้ทราบถึงวิธีการทำงานและเทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆรวม ไปถึงบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีมากมายหลายหลักสูตรซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยจะต้องทราบเพื่อนำเสนอแก่นายจ้างให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หากสถานประกอบการจการของคุณมีลูกจ้างตั้งแต่ 49 คนขึ้นไปจะต้องจัดให้มีสัดส่วนคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานซึ่งสัดส่วนและจำนวนของคณะกรรมการความปลอดภัยสามารถดูได้ตามรูปภาพด้านล่าง

หากใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียด คปอ อบรม ได้ทางเว็ปไซต์เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและการเป็น คปอ อย่างมือาชีพที่สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษให้กับคุณหลังจบการอบรมมีตัวอย่างวิธีการขึ้นทะเบียน คปอ และ เอกสารทั้งหมดฟรีอีกด้วย