ขั้นตอนการตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire alarm test

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ระบบไฟอลามของเรานั้นจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไรบ้างตามที่มาตรฐานกำหนดดังนี้ 1 อุปกรณ์ควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ก) การทำงาน การทำงานทุกอย่างของระบบ รวมทั้งของสัญญาณแจ้งเหตุและสัญญาณขัดข้อง ต้องทดสอบตามคำแนะนำของผู้ผลิต (ข) บริภัณฑ์เชื่อมต่อสัญญาณ ทดสอบการทำงานของวงจรเชื่อมต่อสัญญาณกับระบบอื่น ๆว่าทำงานได้ดีถูกต้อง (ค) หลอดไฟ หรือหลอด LED หลอดไฟ หรือหลอด LED ต้องทดสอบว่าใช้งานได้ (ง) แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก ต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์แจ้งเหตุเช่น กระดิ่ง ทำงานทุกตัวอย่างต่อเนื่องได้ โดยปราศจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ/หรือ UPS กรณีที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ออกแบบให้รับกำลังไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ UPS ต้องทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ/หรือ… Read more