คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถานประกอบการไหนบ้างที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติของ คปอ มีอะไรบ้าง

สถานประกอบการไหนบ้างที่จะต้องมีคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานคุณสมบัติของคณะความปลอดภัยมีอะไรบ้าง ปัจจุบันความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่นายจ้างทุกๆคนจะต้องให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรเพื่อให้กิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามคือความปลอดภัยในการทำงานปัจจุบันมักจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่เกิดจากการทำงานสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมีได้หลากหลายเช่นเกิดจากความประมาทของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัยหรืออาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์และวัสดุเครื่องหมายเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานมีการนำ อุปกรณ์มาดัดแปลงจนทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานสิ่งเหล่านี้ควรจะมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความปลอดภัยในทุกกระบวนการทำงานจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เรามักจะพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของตัวผู้ปฏิบัติงานเองดังนั้นองค์กรควรจะต้องทำการสร้างจิตรสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นจนเป็นวัฒนธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร การตรวจสอบพื้นที่การทำงานให้เกิดความปลอดภัยหรืออุปกรณ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการทำงานปัจจุบันได้มีการกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานมีบทบาทมากขึ้นในการเดินสำรวจเพื่อตรวจสอบสิ่งดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการเดินตรวจความปลอดภัยการพื้นที่การทำงานในไลน์ ผลิตหรือเป็นการส่งตรวจในบางพื้นที่ ที่สำคัญว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติหรือไม่มีการนำสิ่งที่ผิดระเบียบเข้ามาในภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ คปอ เป็นผู้ที่รวบรวมปัญหาต่างๆด้านความปลอดภัยในการทำงานหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับพนักงานเพื่อนำเสนอแก่นายจ้างโดยคณะกรรมการความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดโดยหลักสูตรดังกล่าวจะต้องทำการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างถูกต้อง คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการ พิจารณาข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถาประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง สำรวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง… Read more